• طاغوت طغیانگر اموی

    طاغوت طغیانگر اموی2

    خاندان مادری یزید ریشه در طایفه «بنی‌کلب» دارند، شاخه‌ای از بنی‌کلب که در شامات سکنی داشتند. آنان اصالتا مسیحی بودند و حتی در زمان حکومت معاویه دست از دیانت خویش برنداشتند.

    ادامه مطلب