• نهی ارتباط و دوستی با زیدیه در کلام اهل بیت

    نهی ارتباط و دوستی با زیدیه در کلام اهل بیت0

     «شیعه اسماعیلی»، «شیعه زیدی»، «شیعه کیسانی»، همه و همه از بُن معنایی و کارکردی غلط و مروجان این تفکر قطعا با آموزه‌های اهل بیت عصمت و طهارت در یک راستا قرار نمی‌گیرند. به نوعی مذاهب زیدیه، اسماعیله، و چندین و چند مذهب چندامامی در کنار مذاهب اهل سقیفه (شافعی، حنفی، حنبلی و مالکی) قرار داده می‌گیرد.

    ادامه مطلب